Disclamer van Camping Briza

Ten behoeve van Camping "Briza". (website: http://www.campingbohemen.com of anderen van de camping)

Hoezeer ook de constante zorg en attentie is die wij aan de samenstelling van deze website besteden, zou het mogelijk kunnen zijn dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd incompleet / onjuist en / of niet actueel meer is.

De informatie op deze website wordt bijna wekelijks aangevuld en eventuele correcties kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige aankondiging worden aangebracht.

Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of vermenigvuldigen. Zonder autorisatie van Camping "Briza". Met uitzondering van de binnen te halen PDF bestanden.

Wij kunnen er niet voor instaan dat al de informatie op de website, geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten, worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of zekerheid ten aanzien van hun toepasbaarheid voor een bepaalde intentie of anderszins.

Wij sluiten alle verantwoording uit voor enigerlei direct of indirect nadeel, van welke aard dan ook, die voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen consulteren.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor direct of indirect nadeel die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

  • De gehanteerde prijzen zijn gerelateerd aan de euro. Die van de kroon worden daarop aangepast!